top of page

אתיקה סומטית

​אתיקה סומטית מתייחסת לדאגה עם העצמי הסומטי המגולם

בו כקרקע לשיפור פיזית, נפשית, מוסרית ורגשית.

העיסוק באתיקה סומטית הוא מעין ביו-אתיקה "מיקרו"

המתרחשת ברמת עולם החיים במונחים של יחסי פנים אל פנים,

חווית סבל וכאב, אהבה, אמון והתגלמות של אינטואיציות מוסריות.

תהליך האתיקה הסומטית כפי שפותחה על ידי ד"ר הילל בראודה מספק אמצעי להרהור בסוגיות אתיות ביחס למודעות לפעילויות מגולמות, כגון: תנועה, נשימה, חישה, ראייה ושמיעה.

 

תהליך זה כולל צורה של השתקפות פנומנולוגית או התבוננות

פנימה על נתונים הליטיים שונים, לרבות, למשל, תחושות, השפעה, קינסתזיה, תפיסה וכל מידע חושני אחר על העצמי,

המתעורר בשולי התודעה.

 

תהליך זה של רפלקציה מוסרית מגולמת משלב רציונליות

קוגניטיבית עם תהליכים קוגניטיביים שקטים או טרום רפלקטיביים, ומספק אמצעי להיות מודע להיווצרות האינטואיציות המוסריות העמוקות ביותר שלנו הגלומות בתוך האני המגולם שלנו.

שילוב פרקטיקות סומטיות יחד עם רפלקציה מוסרית בתהליך אתיקה סומטית,

מספק אופציה רבת עוצמה כדי לסיוע לאנשים להרהר בערכים והנחות מעמיקות, להשתחרר מדפוסי התנהגות רגילים,

לייצר משמעויות חדשות ולהרחיב את יכולת הבחירה החופשית. התובנות האישיות המתקבלות דרך המסע הפנימי

של רפלקציית אתיקה סומטית, ספציפיות לכל אדם ועשויות לכלול גם תהליכים ומימדי טראנס-אישיים או רוחניים.

מטרות בתהליך אתיקה סומטית עשויות לכלול:

הבהרת כוונות ליבה וערכים.

מתן אמצעי להגדיר מחדש או לפחות להקשר בהקשר של אמונות אישיות ביחס ליציבת הגוף האישית.

עזרה ליחידים ולקבוצות להגדיר מחדש מבנים מוסדיים.

מתן אמצעי להקשבה עמוקה, תקשורת לא אלימה, מתן קול לאחרים, במיוחד קולות שנדחקו לשוליים בעבר.

עוזרים לקבוע מה הם מוצרים אמיתיים וברי קיימא ביחס לסביבה האקולוגית שלנו.

ד"ר הלל בראודה מספק ייעוץ אתיקה סומטית ליחידים ולמוסדות.

Contact Somatic Ethics
bottom of page